سوال: در صورتی که دانشجو عدم مراجعه داشته باشد (از یک تا چندین ترم)چه مواردی را باید انجام دهد؟
     پاسخ: دانشجو موظف است در مهلت های تعیین شده برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید و عدم مراجعه به منزله انصراف ازتحصیل محسوب میشود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.
· لغو عدم مراجعه از اولین نیمسال تا پایان سنوات مجاز تحصیل(کاردانی و کارشناسی)بعهده مراکز میباشد.
· لغو عدم مراجعه دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی تا دو نیمسال قبل از اتمام سنوات مجاز تحصیلی بعهده مراکز استانی است در صورت عدم مراجعه بیش از دو نیم سال دانشجو اخراج و به نظام وظیفه معرفی میشود.
· صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراکز و یا مراکز استانی حداکثر تا پایان زمان ثبت نام با تاخیر مطابق تقویم دانشگاهی مقدور است، در صورتی که بعد از مهلت فوق صادر شود نیمسال مذکور مرخصی تحصیلی ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نیمسال بعد مقدور خواهدبود.
· پرداخت شهریه ثابت برای نیمسال های لغو عدم مراجعه شده الزامی است در اینصورت آن نیمسال ها مرخصی تحصیلی ثبت میشود.
· ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و کسب مجوز از مراجع ذیصلاح خلاف مقررات آموزشی است.
سوال: آیا برای دانشجویان دانشگاه پیام نور کلاس تشکیل می شود؟
پاسخ: نظام آموزشی در دانشگاه به روش حضوری صورت نمیگیرد و لازم است در ابتدای هر سال تحصیلی به نحو مقتضی موضوع به دانشجویان تازه وارد اعلام شود و منتظر تشکیل کلاس به روش نظام سنتی نباشند در واقع آموزش در این دانشگاه بر محوریت کتاب و دانشجو استوار است با این حال دانشگاه در تلاش است تا بتواند تعداد کلاسها را بیشتر کند و دانشجویان را تشویق به حضور در کلاس نماید.
سوال: آیا در درس های عملی و نظری قبولی در یک بخش نظری یا عملی کفایت می کند؟
پاسخ: کسب نمره قبولی دریک بخش نظری و یا عملی به منزله معافیت از بخش دیگر نیست،بعبارت دیگر درسهایی که نمره از میانگین بخش نظری و عملی تعیین میشود،کسب قبولی در یک بخش یا بخش دیگر معنی پیدا نمیکند.کسب50 ٪نمره نظری برای احتساب نمره عملی الزامی است.
سوال: در صورتی که دانشجویی پیش نیاز یک درس را رعایت نکرده باشد،چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: دانشجو ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه 8 ترمه می باشد، به هر علت عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است. دانشجو ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه 8 ترمه می باشد، به هر علت عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است و در صورت عدم رعایت پیش نیاز ،در هر زمان که مشخص شود،درس پس نیاز حذف خواهد شد.
سوال: اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد آیا می تواند درس پیش نیاز را اخذ نماید؟
     پاسخ: اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد، می تواند درس پس نیاز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد.
     درصورت عدم قبولی در درس پیش نیاز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودی را بلافاصله در ترم های بعدی انتخاب و تکرار نماید و نیازی به انتخاب درس پس نیاز که از آن نمره قبولی گرفته نیست.
سوال: در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد آیا می تواند درس اختیاری دیگری اخذ نماید؟
پاسخ: در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد، می تواند از جدول دروس اختیاری درس دیگری را انتخاب و بگذراند با این حال نمره مردودی آن درس نیز در میانگین ترم و کل مطابق مقررات سال ورود محاسبه می شود.
سوال: در صورتی که دانشجو تعداد واحد مجاز را رعایت نکرده باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
پاسخ: عدم رعایت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از انتهای برگ واحد دانشجو می گردد و آموزش مرکز موظف به اجرای آن می باشد.در سیستم جامع خدمات آموزشی این موضوع کنترل می گردد.
سوال: حداکثر واحد انتخابی برای ترم تابستان چند واحد است؟
پاسخ: در ترم تابستان حداکثر تعداد واحد انتخابی ،چه در مرکز و یا مهمان 8 واحد می باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بیشتر نیست.
سوال: طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی در دانشگاه پیام نور به چه صورتی است؟
     پاسخ: حداکثر مدت مجاز تحصیل برای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5 سال و برای کارشناسی 10 سال تعیین شده است در صورتیکه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهای دوره را تکمیل نماید از دانشگاه اخراج می شود. افزایش 5 نیمسال سنوات برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته با افزایش شهریه ثابت   ( ضریب  25/1) امکان پذیر می باشد.
     برای دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته 3 سال و برای دوره کارشناسی 5 سال می باشد، درصورت عدم تکمیل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی می شود.
     نکته:میزان معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی از سال 90 از 6 سال به 5 سال تقلیل پیدا نموده است.
سوال: اگر دانشجویی در امتحان یک یا چندین درس شرکت ننماید آیا نمره درس صفر ثبت می گردد؟
پاسخ: خیر،در صورتی که تعداد واحد از سقف مجاز کمتر نشود غیبت موجه ثبت می گردد و نیاز به ارائه گواهی پزشکی نمی باشد.
سوال: دانشجویان دانشگاه پیام نور تا چند نیمسال می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند؟
      پاسخ: دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
     دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند در دوره کاردانی یک نیمسال و کارشناسی دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر سنوات دانشجو محاسبه می شود درزمان اخذ مرخصی
سوال: دانشجوی مشروطی به چه دانشجویی اطلاق می شود؟
پاسخ: اگر میانگین کل دانشجو کمتر از 12 باشد وضعیت دانشجو به دانشجوی مشروطی تبدیل می شود. دانشجوی مشروط حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.
سوال: شرایط انتقال در دانشگاه پیام نور چیست؟
     پاسخ: با توجه به ماده 6 از پیوست شماره 3 آیین نامه آموزشی و با توجه به صدور مدارک یکسان در دانشگاه پیام نور انتقال دانشجو منتفی است و دانشجو می تواند از مهمان موقت و دائم استفاده کند.
سوال:  شرایط مهمان شدن دانشجو در پیام نور چگونه است؟
     مهمان شدن دانشجو به شرط داشتن رشته در مرکز مقصد و با موافقت مراکز مبداء و مقصد انجام می پذیرد. برای این منظور دانشجو باید در مهلت اعلام شده درخواست خود را در سیستم جامع گلستان ثبت نماید. دانشجو با شرایط خاص اعم از بیماری یا تغییر محل سکونت یا تغییر محل کار می تواند تقاضای مهمان دائم نماید.
     مهمان شدن دانشجو از سایر دانشگاهها اعم دولتی یا غیر دولتی با موافقت مرکز و دانشگاه مبدا بلامانع است.
سوال: چه زمانی تطبیق واحد برای دانشجویان سراسری انجام می پذیرد؟
پاسخ:دانشجو حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمره های تایید شده خود به آموزش مرکز/ واحد می باشد این فرصت قابل تمدید نیست.
سوال:  آزمون معرفی با استاد در دانشگاه پیام نور چه زمانی و به چه صورت انجام می پذیرد؟
      پاسخ: معرفی به استاد مقدور است که دانشجو فقط یک یا دو عنوان برای فراغت از تحصیل داشته باشد.
        چنانچه دانشجویی بیش از دو عنوان درسی داشته باشد و در معرفی به استاد شرکت نماید دروس مورد نظر حذف خواهد شد.
      شهریه دروس تکدرس 50 % شهریه متغییر و شهریه ثابت کامل دریافت میشود.
سوال:  آیا دانشجویانی که در کلاس شرکت نکرده اند ملزم به پرداخت شهریه می باشند؟
پاسخ: دانشجویی که انتخاب واحد نموده است اعم از این که در کلاسها و امتحانات شرکت داشته یا نداشته باشد ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر میباشد.
سوال: آیا دانشگاه پیام نور یک دانشگاه دولتی است؟
پاسخ:بلی
سوال: آیا دانشجویان دانشگاه پیام نور، می تواند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند؟
پاسخ: بلی؛ همانند سایر دانشگاه ها می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.
سوال:آیا حضور در کلاس های درسی الزامی است؟
پاسخ: خیر؛ به استثناء دروس عملی و آزمایشگاهی، ضمنا دانشجویان در دروس نظری نیز از ۶ نمره فعالیت کلاسی بهره مند خواهند شد.
سوال: آیا مدرک تحصیلی دانشگاه پیام نور معتبر است؟
پاسخ: بلی؛ مدارک تحصیلی این دانشگاه همانند مدارک تحصیلی سایر دانشگاههای دولتی، معتبر است و برای ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور نیز معتبر است.مدارک از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری تایید شده می باشد.
سوال: آیا دانشجویان دانشگاه پیام نور، می توانند از وام دانشجویی استفاده نمایند؟
پاسخ: بلی؛ همانند دانشجویان سایر دانشگاهها، می توانند از وام تحصیلی بهره مند شوند.
سوال: آیا دانشگاه پیام نور، دانشجوی اخراجی نیز دارد؟
پاسخ: خیر؛ اخراجی به دلیل مشروطی در پیام نور وجود ندارد. ولی اگر به هر دلیلی از جمله اتمام سنوات، عدم کسب معدل برای فارغ التحصیلی، نداشتن شرایط تحصیل، دلایل انضباطی امکان اخراج نیز وجود دارد.
سوال: آیا مدارک دانشگاه پیام نور رسمی است؟
پاسخ: بلی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.
سوال: آیا با مدارک تحصیلی دانشگاه پیام نور می توان ادامه تحصیل داد؟
پاسخ: بلی؛ هم در داخل و هم در خارج کشور.
سوال: آیا کسانی که در سایر دانشگاه ها مدرک کاردانی گرفته اند. ادامه تحصیل آنها در پیام نور به چه شکل است؟
پاسخ: دانشجویان پس از پذیرفته شدن در دانشگاه با ارائه ریزنمرات، تقاضای تطبیق واحد می کنند. واحد های گذرانده شده قابل بررسی و تطبیق است.
نکته مهم: دانشجو دارای مدرک کاردانی و فاقد مدرک پیش دانشگاهی در صورتی که درمقطع کارشناسی پیوسته پذیرش شود، مدرک کاردانی بجای مدرک پیش دانشگاهی تلقی شده و معادلسازی نمی شود.
سوال: آیا در دانشگاه پیام نور، شرایط انتقال و مهمان شدن وجود دارد؟
پاسخ: فقط مهمان و مهمان دائم در مراکز و واحدهای دانشگاه
سوال: آیا دانشگاه پیام نور، شرایط استخدامی بعد از فارغ التحصیلی دارد؟
پاسخ: با توجه به معتبر بودن مدرک این دانشگاه همه ارگان ها در صورت نیاز، فارغ التحصیلان این دانشگاه را استخدام می نمایند.
سوال: آیا می توان بدون گذراندن پیش دانشگاهی، وارد دانشگاه شد و در آزمون ثبت نام کرد؟
پاسخ: خیر؛ شرط ورود به مقطع کارشناسی دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی می باشد.
سوال: آیا برنامه های درسی و سرفصل دروس مطابق با سرفصل وزارت علوم تحقیقات و فناوری است؟
پاسخ: بلی
سوال: آیا در صورتی که دانشجویی نتواند ادامه تحصیل دهد مدرکی دال بر گذراندن تعداد واحدهای گذرانده شده و یا مدرک کاردانی داده می شود؟
پاسخ: بلی – مطابق مقررات ماده 31 آیین نامه آموزشی مدرک کاردانی اعطا می شود.
سوال: سوالات آزمونهای پایان نیمسال تحصیلی دانشگاه چگونه است؟
پاسخ: تستی؛ تشریحی و تستی؛ تشریحی
سوال: دانشگاه در ارائه آموزش ، از چه شیوه هایی استفاده می کند؟
پاسخ: کلاس های درس نیمه حضوری با استفاده از بالاترین تکنولوژی آموزشی، از جمله نمایشگر پاورپوینت، ویدئو پروژکتور،DVD Player ، CD های چند رسانه ای و الکترونیکی، کلاس های رفع اشکال فردی، کتاب های خود آموز، آزمایشگاه ها و کارگاه ها، کلاس های آموزشی الکترونیکی ارائه می شود.
سوال: داوطلبان پسری که شرایط ثبت نام در دانشگاه را دارند، کدامند؟
پاسخ: دارندگان کارت پایان خدمت دوره ضرورت
دارندگان کارت معافیت دائم
دارندگان کارت معافیت موقت ( کفالت یا پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند اسیر) در مدت اعتبار آن
دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس کارت معافیت تحصیلی معتبر
دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور
دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه
دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن
دارندگان کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده باشد
دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداشت،‌وزارت آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،‌آموزشگاه فنون هواپیمایی
سوال: سنوات مجاز دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد چند سال است؟
پاسخ: در مقطع کارشناسی پیوسته مدت مجاز معافیت تحصیلی 6 سال می باشد. در مقطع کارشناسی ارشد می توانند تا 3 سال بدون نیاز به اخذ مجوز افزایش سنوات تحصیلی ازکمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ، ادامه تحصیل دهند.

 
 
صفحه اصلی | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما